Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Ο σχεδιασμός του Υπ.Υποδομων για τα πρωτα χλμ.του δρόμου Αγρινιο-Αγιος Βλασης

Το Υπ. Υποδομών για τα πρώτα χλμ του δρόμου Αγρίνιο – Άγιος Βλάσης

Αγρίνιο -Άγιος-Βλάσης
agrinioculture.gr
Αξιοσημείωτη είναι η πρόοδος των εργασιών το τελευταίο τρίμηνο στην κατασκευή των πρώτων χιλιομέτρων του δρόμου Αγρίνιο – Άγιος Βλάσης. Ωστόσο η εμπλοκή που παρουσιάστηκε με τα δύο περίπου πρώτα χιλιόμετρα του δρόμου, ανάγκασε το Υπ. Υποδομών να μειώσει το φυσικό αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, εώς ότου αποφασιστεί η νέα χάραξη και ολοκληρωθούν οι μελέτες του νέου τμήματος μήκους 2,85 km περίπου.
Το ΑγρίνιοCulture.gr αποκαλύπτει σήμερα το σχεδιασμό του Υπ. Υποδομών για τα πρώτα χλμ του δρόμου Αγρίνιο – Άγιος Βλάσης βάσει σχετικού εγγράφου της ΕΥΔΕ-ΚΣΣΕ του Υπ. Υποδομών που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Από αυτό προκύπτει ότι για το οδικό τμήμα που περικόπηκε προγραμματίζεται ο επανασχεδιασμός και η κατασκευή του νέου τμήματος μήκους 2,85 km περίπου, προϋπολογισμού 6.600.000€. Ωστόσο ενώ το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας προτείνει η χάραξη να διέλθει παραποτάμια στην περιοχή της Ερμίτσας, ξεκινώντας ουσιαστικά πολύ κοντά από τον κόμβο του Παναιτωλίου, η ΕΥΔΕ-ΚΣΣΕ του Υπ. Υποδομών αναφέρει πως η μελέτη του νέου τμήματος μήκους 2,85 km περίπου θα ξεκινά πλησίον του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Το ευχάριστο είναι πως τα προβλήματα απαλλοτριώσεων και επιτάξεων βαίνουν προς επίλυση αφού σύμφωνα με το Υπουργείου έχει γίνει η πληρωμή σχεδόν όλων των δικαιούχων αποζημίωσης επιταχθέντων ακινήτων, ενώ υπάρχει αντίδραση μόνο από δύο ιδιοκτήτες και θα παρθούν όλα τα προβλεπόμενα νομοθεσία μέτρα για την αναγκαστική επίταξη.
Όσον αφορά το σχεδιασμό του Υπουργείου για την πορεία υλοποίησης του έργου, έγινε επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του, κατά το β τρίμηνο του 2017 μετά την ένταξή του στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, ως υποέργο [ΑΑ1] «Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου — Καρπενησίου (κατά τμήματα) — Τμήμα Αγρινίου — Άγιος Βλάσσης», της Πράξης με νέο τίτλο «Αναβάθμιση τμήματος της οδού Αγρίνιο — Άγιος Βλάσης της Εθνικής Οδού Αγρινίου — Καρπενησίου». Η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε με την υπ” αρ.πρ. 1273/30-3-2017απόφαση, στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη-Εκσυγχρονισμός-Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020″, με κωδικό ΟΠΣ 5004323, με συνολική δημόσια δαπάνη 25.000.000.00 € και πρόκειται να υλοποιηθεί με εννέα (9) υποέργα, εκ των οποίων το:
– 1ο Υποέργο αφορά στην εν εξελίξει κύρια σύμβαση κατασκευής όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ, προϋπολογισμού 11.150.000 €
– 2ο Υποέργο αφορά στις δαπάνες απαλλοτριώσεων – επιτάξεων, προϋπολογισμού 2.000.000€
– 3ο Υποέργο αφορά σε δαπάνες ΟΚΩ, προϋπολογισμού 200.000€
– 4ο Υποέργο αφορά σε αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, προϋπολογισμού 150.000€
– 5ο Υποέργο αφορά σε ανάθεση νέας σύμβασης νια την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή, προϋπολογισμού 25.000€
– 6ο Υποέργο αφορά σε νέα σύμβαση κατασκευής τμημάτων συνολικού μήκους 0,30 km, η οποία θα συναφθεί με τον ανάδοχο της κύριας σύμβασης κατασκευής με την διαδικασία της προαίρεσης, προϋπολογισμού 2.725.000 €
– 7ο Υποέργο αφορά σε νέα ανάθεση σύμβασης κατασκευής των παράπλευρων οδών και των αποκαταστάσεων των συνδέσεων με το υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο, προϋπολογισμού 1.800.000€
– 8ο Υποέργο αφορά σε νέα ανάθεση σύμβασης μελέτης του νέου τμήματος μήκους 2.85 km, (αρτηρία και παράπλευροι οδοί εκατέρωθεν αυτής) προϋπολογισμού 350.000€.
– 9ο Υποέργο αφορά σε νέα ανάθεση σύμβασης κατασκευής του νέου τμήματος μήκους 2,85 km, προϋπολογισμού 6.600.000€.
Αναφορικά με τα προβλήματα που είχαν ανακύψει κατά την πορεία κατασκευής του έργου στα 2 πρώτα χλμ. το Υπ. Υποδομών επισημαίνει τα εξής:
α) Έντονες αντιδράσεις του Δήμου Αγρινίου και των κατοίκων της περιοχής, τόσο ως προς τη χάραξη του πρώτου τμήματος, εντός περιοχής με οικιστική ανάπτυξη, όσο και αποκλεισμού της πρόσβασης από την ύπαρξη στηθαίων ασφαλείας στο τμήμα της αρτηρίας που δεν περιλαμβάνει παράπλευρο δίκτυο, με αποτέλεσμα την αδυναμία επίλυσής τους, εντός του χρονικού και οικονομικού πλαισίου της σύμβασης του έργου αλλά και μεγάλες καθυστερήσεις στο σύνολο του έργου.
β) Αδυναμία εφαρμογής των εγκεκριμένων μελετών, ιδίως του κόμβου ΚΟ1 (Κυκλικός – τετρασκελής), επί της Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων, καθώς η μελέτη δεν ήταν προσαρμοσμένη στη διαμορφωμένη κατάσταση ώστε να περιλαμβάνει τη συμβολή στον κυκλικό κόμβο εννέα (9) κλάδων,
γ) εμπλοκή της χάραξης του 1ου τμήματος με το υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης, για το οποίο δεν είχε ληφθεί καμία μέριμνα αποκατάστασής του, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες για την κατασκευή της Ε.Ο. Αγρινίου-Καρπενησίου,
δ) προβλήματα απαλλοτριώσεων, η συντέλεση των οποίων αναμένεται να καθυστερήσει, καθώς απαιτείται ανασύνταξη-διόρθωση Κτηματολογίου, ορισμός ανεξάρτητου Πιστοποιημένου εκτιμητή, ορισμός δικάσιμου κ.λπ.
Επειδή τα παραπάνω προβλήματα ήταν σχεδόν αδύνατο να ξεπεραστούν στο πλαίσιο της υφιστάμενης εργολαβίας έγινε περικοπή του οδικού τμήματος, μήκους 1,9 χλμ και περιορισμός του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, μέσω του 1ου ΑΠΕ, εγκεκριμένου με την αρ. πρ. ΚΓ/ΦΚΠΡ17/00/ΟΔ/ΣΥ3/4022/6-7-2017 απόφαση. Λόγω του περιορισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της εν εξελίξει εργολαβίας και της απαίτησης σύνδεσης της υπό κατασκευή οδού, Ε.Ο. Αγρινίου-Καρπενησίου με άλλο Εθνικό δίκτυο, προγραμματίστηκε ο επανασχεδιασμός και η κατασκευή τμήματος οδού με νέα χάραξη, το οποίο θα συνδέσει την Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων στην περιοχή πλησίον του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου με την υπό κατασκευή οδό Αγρινίου-Καρπενησίου στην περιοχή, του κόμβου ΚΟ2 (Νέα Αβοράνη, Αγρίνιο).Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, με την ένταξη της Πράξης στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 περιλήφθησαν τα παρακάτω υποέργα με τον αντίστοιχα προϋπολογισμό τους:
– [ΑΑ8] μελέτη νέου τμήματος μήκους 2,85 km περίπου, από το νέο κόμβο επί της οδού Αντιρρίου-Ιωαννίνων, πλησίον του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου μέχρι τον κόμβο Κ02 (Νέα Αβόρανη, Αγρίνιο) για τη σύνδεση των δύο τμημάτων, προϋπολογισμού 350.000 € και
– [ΑΑ9] κατασκευή του τμήματος αυτού, προϋπολογισμού 6.600.000€
Όσον αφορά τα προβλήματα απαλλοτριώσεων και επιτάξεων, η επίλυση τους έχει δρομολογηθεί. Η κατάληψη των εκτάσεων που απαλλοτριώνονται γίνεται με επίταξη, η οποία ολοκληρώθηκε στο τμήμα της νέας χάραξης οδού που παρακάμπτει τον οικισμό Καμαρούλας από τη χ .θ. 2+750 μέχρι τη χ.θ.5+950, μήκους 3,2 χλμ., με την πληρωμή σχεδόν όλων των δικαιούχων αποζημίωσης επιταχθέντων ακινήτων. Υπάρχει αντίδραση μόνο από δύο ιδιοκτήτες και σχετικά με τους δυστροπούντες ιδιοκτήτες, θα παρθούν όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα για την αναγκαστική επίταξη προς κατάληψη των απαιτούμενων για την κατασκευή του έργου, εκτάσεων.
Με την αρ. 4131/28-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΔΘ8465ΧΘΞ-Η5Τ) παρατάθηκε η επίταξη για ένα επιπλέον έτος μέχρι 11-6-2018 και εγκρίθηκε η συγκρότηση νέας επιτροπής. Αναμένεται εντός τριμήνου να συνταχθεί Πρακτικό και Πίνακας Αποζημιώσεων επιταχθέντων ακινήτων για τις υπόλοιπες εκτάσεις, ώστε με την πληρωμή των δικαιούχων της επίταξης να εξασφαλιστεί όλη έκταση για την πραγματοποίηση εργασιών για την κατασκευή του έργου από τον ανάδοχο και να συντελεστεί η επίταξη για το σύνολο των απαλλοτριούμενων ακινήτων.
Παράλληλα με τη διαδικασία της επίταξης γίνεται και η συλλογή στοιχείων νια την ανασύνταξη του αρχικού κτηματολογίου, διότι υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες που δεν αναφέρονται στο αρχικό κτηματολόγιο. Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί (αιτήσεις ιδιοκτητών για διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων, συμβόλαια κλπ) έχουν αποσταλεί στην αρμόδια για την διόρθωση το Κτηματολογίου Υπηρεσία, Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) του ιδίου Υπουργείου (Δεκέμβριος 2016). Επίσης έχουν αποσταλεί στη Δ.Ο.Υ. αιτήματα ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών Συμβούλου για Ανεξάρτητο Πιστοποιημένο Εκτιμητή προκειμένου να υποβληθεί η Έκθεση Εκτίμησης των ακινήτων που απαλλοτριώνονται και να οριστεί δικάσιμος για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας των προς απαλλοτρίωση ακινήτων. Το έργο του εκτιμητή με αντικείμενο την εκτίμηση α) των απαλλοτριουμένων ακινήτων για κάθε είδος περιουσιακού στοιχείου αυτοτελώς, β) της ωφέλειας των παρόδιων ιδιοκτησιών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 2971/01 και γ] της τυχόν απομείωσης της αξίας των τμημάτων των ακινήτων που απομένουν μετά την απαλλοτρίωση, λόγω επιβαρυντικών συνεπειών της κατασκευής της υπόψη οδού, συμπεριλήφθηκε ως υποέργο [ΑΑ5] στην ένταξη της Πράξης, με συνολική αμοιβή για τις υπηρεσίες Συμβούλου που προεκτιμήθηκε στα 25.000,00 €.
Σχετικά με τα προβλήματα που θα ανακύπτουν εάν το έργο παραδοθεί χωρίς είσοδο-έξοδο και χωρίς παράπλευρες οδούς, η Υπηρεσία μελέτησε την σύνδεση του υπό κατασκευή έργου με αρ. [ΑΑ1] με τα υπάρχοντα οδικά δίκτυα, (Ε. Ο. Αγρινίου-Θέρμου και κάθετη οδός, τοπικής κυκλοφορίας) με τα οποία συναρμόζονται οι κλάδοι του κόμβου ΚΟ2 (Νέα Αβοράνη, Αγρίνιο) ώστε μετά την ολοκλήρωσή των υποέργων με αρ. [ΑΑ1] & [ΑΑ6] να αποδοθεί σε κυκλοφορία συνολικό οδικό τμήμα άρτια, μήκους 5,55 χλμ λειτουργικό και ασφαλές. Επίσης, η Υπηρεσία εξέτασε τη δυνατότητα αποκατάστασης των προσβάσεων των αποκομμένων,
εκατέρωθεν της αρτηρίας, ιδιοκτησιών και των συνδέσεων με το υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο της περιοχής και προς επίλυση των ως άνω προβλημάτων έχουν ήδη εκπονηθεί από τους μελετητές του Αναδόχου: α) η μελέτη αποκατάστασης των προσπελάσεων των παρόδιων ιδιοκτησιών και αποκατάστασης της σύνδεσης με το υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο και β} υποβλήθηκε ο φάκελος τροποποίησης της ΑΕΠΟ, (οικ. 203877/29-9-2011) στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου μετά τις απαιτούμενες εγκρίσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να κατασκευαστεί δίκτυο παράπλευρων & καθέτων οδών και αποκατάστασης των συνδέσεων με το υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο μέσω των υποέργων [ΑΑ1] και [ΑΑ7] στο πλαίσιο χρηματοδότησης της Πράξης : «Αναβάθμιση τμήματος της οδού Αγρίνιο – Άγιος Βλάσης της Εθνικής Οδού Αγρινίου — Καρπενησίου».
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι με την ολοκλήρωση της Πράξης, στόχος του Υπουργείου είναι να δοθεί στην κυκλοφορία συνολικό μήκος αναβαθμισμένης οδού του Οδικού Άξονα Αγρινίου-Καρπενησίου, τουλάχιστον 8,4 χλμ (εκ των οποίων τα 5,55 χλμ, μέχρι αρχές ταυ 2019), η χάραξη της οποίας στηρίχθηκε στη βελτίωση των χαρακτηριστικών της οδού (οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά), στην εξάλειψη των υφιστάμενων ελιγμών της παλαιάς Ε.Ο. Αγρινίου Καρπενησίου, στην απομάκρυνση της υπόψη οδού από τους οικισμούς και στη λειτουργικότητα από άποψη κυκλοφορίας και κυρίως ασφάλειας της οδού. Επιπλέον, το έργο εξασφαλίζει μείωση του απαιτούμενου χρόνου διαδρομής και προσβασιμότητα κυρίως στις παρόδιες ιδιοκτησίες και στους πλησιέστερους οικισμούς και συμβάλει στην αρτιότερη εξυπηρέτηση των τοπικών μετακινήσεων και της τουριστικής κίνησης του ορεινού όγκου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Αναφορικά με τους κινδύνους απώλειας των κοινοτικών πόρων χρηματοδότησης του έργου λόγω των προβλημάτων που έχουν ανακύψει και προκάλεσαν καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου και μικρή απορρόφηση των κοινοτικών πόρων του προηγούμενου προγράμματος Ενίσχυσης της Προσπελασιμότητας 2007-2013, εξαιτίας των οποίων το έργο απεντάχθηκε, τα περισσότερα προβλήματα έχουν επιλυθεί και μέχρι σήμερα δεν διαφαίνεται κίνδυνος απώλειας κοινοτικών πόρων δεδομένου ότι έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου με την ένταξη της Πράξης στο νέο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού έργων 25.000.000 € και έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του συνόλου των υποέργων και συγκεκριμένα:
α) για τα υποέργα που έχουν συμβασιοποιηθεί [ΑΑ1] και [ΑΑ2] της Πράξης που αφορούν τη βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου Καρπενησίου (κατά τμήματα)- Τμήμα: Αγρίνιο — Αγ. Βλάσης από τη χ.θ. 1+900 έως τη χ.θ. 7+450, και των Απαλλοτριώσεων — Επιτάξεων που απαιτούνται για την κατασκευή του ανωτέρω τμήματος αντίστοιχα, εξελίσσεται ομαλά η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων καθώς εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή της υπόψη οδού,
β) για το υποέργο [ΑΑ3] έχει προεκτιμηθεί το κόστος μετατόπισης δικτύων της ΔΕΗ στα 75.486,24 € (με ΦΠΑ) (αρ. πρωτ. 5741/28-7-2017 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ) και έχουν αποσταλεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη δαπάνη πληρωμής στην ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρ. ΠΡ/ΦΚΠΡ17.00/ΟΔ/ΕΓ/2303/07-08-2017 ΤΚΕ Πρέβεζας) και στο επόμενο διάστημα πρόκειται να γίνει η πληρωμή της δαπάνης από τον προϋπολογισμό του υποέργου που ανέρχεται σε 200.000 €,
γ) για το υποέργο [ΑΑ4] αναμένεται ο προϋπολογισμός για τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τέλους του 2017 και για το υποέργο [ΑΑ5] αναμένεται η ανάθεση σύμβασης Υπηρεσιών Συμβούλου Ανεξάρτητου Εκτιμητή από τη Δ.Ο.Υ.
δ) για το υποέργο [ΑΑ6] της προαίρεσης, το οποίο αφορά την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Τ1, Τ2 & Τ3 και των αντίστοιχων οδικών τμημάτων, αναμένεται η προέγκριση από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η συμβασιοποίηση του έργου προαίρεσης μέχρι Οκτώβριο του 2017, μετά τη θετική γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπογραφή της σύμβασης του έργου προαίρεσης στον ίδιο Ανάδοχο, ποσού 2.725.000 € με ΦΠΑ (αρ. 171/2017 Πράξη του Ε Κλιμακίου αυτού)
ε) για το Υποέργο [ΑΑ7] που αφορά σε νέα ανάθεση σύμβασης κατασκευής των παράπλευρων οδών και αποκατάστασης των συνδέσεων με το υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο, έχουν εκπονηθεί απαιτούμενες μελέτες και έχει συνταχθεί ο Φάκελος τροποποίησης της ΑΕΠΟ, (οικ. 203877/29-9-2011) υποβληθεί στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το αρ/ πρ. ΚΒ/ΦΚΠΡ17.00/ΟΔ/5818/11-9-2017 έγγραφό μας, ώστε μετά τις απαιτούμενες εγκρίσεις (έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, Σύμφωνη Γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, έγκριση μελετών, έγκριση τευχών δημοπράτησης) να δημοπρατηθεί το αναφερόμενο έργο με προϋπολογισμό 1.800.000€.
στ) για το [ΑΑ8], που αφορά σε νέα ανάθεση σύμβασης μελέτης του Νέου τμήματος μήκους 2,85 km, (αρτηρία και παράπλευροι οδοί εκατέρωθεν αυτής), προϋπολογισμού 350.000€, προγραμματίζεται να προκηρυχθεί από την αρμόδιο: Διεύθυνση Οδικών Υποδομών Δ.Ο.Υ. εντός της προγραμματικής περιόδου ενώ για το Υποέργο [ΑΑ9], προϋπολογισμού 6.000.000€, πρόκειται να δημοπρατηθεί μετά την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών (Υποέργο 8).

Πατουλης:Υποψήφιος στην Αθηνα ακόμη και με τον Μπακογιαννη

Πατούλης: Υποψήφιος στην Αθήνα ακόμη και με τον Μπακογιάννη

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα ακόμη κι ανκατέβει ο Κώστας Μπακογιάννης, άφησε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αναρουσίου Γιώργος Πατούλης. «Ο Κώστας είναι φίλος μου αλλά τον αν θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος θα το αποφασίσει ο Όμιλος (σ.σ. εννοεί τον Όμιλο που έχει δημιουργήσει: «Αθήνα Πρωτέυουσα Ξανά»). Αναφορικά με το αν η Πατούλαινα θα είναι υποψήφια στο δήμο Λυκόβρυσης –Πεύκης, τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της, το άφησαν ορθάνοιχτο: «Υπάρχει αλλού στον κόσμο αντρόγυνο και οι δύο δήμαρχοι», ήταν το ερώτημα του Γ. Λιάγκα: «Θα το δούμε σε δύο χρόνια», ήταν η απάντηση του Γ. Πατούλη.
aftodioikisi.gr

Περιφέρ.Στ.Ελλαδας:326 χιλιόμετρα στο δίκτυο φυσικού αερίου της Στερεας

326 χιλιόμετρα στο δίκτυο φυσικού αερίου της Στερεάς 
Ένα από τα πιο σημαντικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης, που το συνολικό κόστος του αγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας. Πρόκειται για την κατασκευή δικτύου διανομής φυσικού αερίου που θα πραγματοποιηθεί σε έξι πόλεις και καθιστά τη Στερεά Ελλάδα την πρώτη Περιφέρεια, μετά τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, που κόβει το νήμα της έναρξης κατασκευής. 

Η ένταξη του έργου που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 21.200.000 ευρώ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την ΔΕΔΑ, υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη και αποτελεί το ουσιαστικό βήμα για την 

1. Δημιουργία δικτύου διανομής συνολικού μήκους 326,25 χιλιομέτρων
2. Κατασκευή παροχετευτικών αγωγών που θα επιτρέψει τη σύνδεση οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών.
3. Εγκατάσταση τεσσάρων σταθμών μέτρησης και ρύθμισης. 

Η έναρξη του έργου προγραμματίζεται στο πρώτο εξάμηνο του 2018 και υλοποιείται στη Λαμία, τη Χαλκίδα, τη Θήβα, τη Λειβαδιά, την Άμφισσα και το Καρπενήσι με δικαιούχο την «Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας Α.Ε.», ενώ αποτελεί σημαντικό μέρος της υλοποίησης του σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της, την ανάπτυξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, την στήριξη των νοικοκυριών αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

«Παρέμβαση ευθύνης» χαρακτήρισε το συγκεκριμένο έργο ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή ένταξής του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και τόνισε ότι κάθε Περιφερειακή Αρχή που σέβεται τον εαυτό της και τους πολίτες της, έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να «σέρνει το κάρο» μπροστά και να εξελίσσεται αδιάκοπα.

«Είναι η πρώτη φορά που θα αναφερθώ στα μηνύματα που δέχομαι για ένα τέτοιας αξίας έργο. Χαίρομαι που είναι εκατοντάδες, γιατί αποδεικνύεται ότι κανένα από τα έργα μας δεν είναι έργο κορδέλας. Ένα προς ένα στην εφαρμογή τους, καλύπτουν αιτήματα όλων των πολιτών και ανάγκες που έπρεπε να έχουν ικανοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Το ζητούμενο στην πορεία υλοποίησης αυτών των έργων είναι να μη χάσεις ποτέ τον προσανατολισμό σου, τον στόχο σου. Σε αυτή την περίπτωση όχι μόνο δεν τον χάσαμε, αλλά ανεβάζουμε συνεχώς τον πήχη και πάντα τον ξεπερνάμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί ένα τόσο μεγάλο έργο, μόνο με τη στήριξη όλων των πολιτών μπορεί να προχωρήσει και να αποτελέσει το σκαλοπάτι της Στερεάς Ελλάδας για το πέρασμά της στην εποχή που δεν θα έχει τίποτε να ζηλέψει από άλλες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και θα τις ξεπερνά σε επίπεδο καθημερινότητας» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ευρυτανικες φυσιογνωμίες:Ροζιτα Σώκου

Από ανάρτηση του Ioannis Elatos Makkas
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ !!!
ΡΟΖΙΤΑ ΣΩΚΟΥ !!!
Ο πατέρας της δημοσιογράφου και συγγραφέα Ροζίτας- Μαρίας Σώκου, Γιώργος, γεννήθηκε στη Δομνίστα Ευρυτανίας.
Η Ροζίτα, επισκέφθηκε για πρώτη φορά το χωριό της πριν λίγα χρόνια και ζήτησε συγγνώμην από τους συμπατριώτες της που δεν επισκεπτόταν την πατρίδα της, την τόσο μοναδική σε ομορφιά αυτή περιοχή της Ελλάδας, όπως τη χαρακτήρισε !!!!!

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Μια συνηθισμένη αμερικανικη ιστορια τρόμου και προσευχής

Γράφει η Λένα Αργυρη
Mια συνηθισμένη αμερικανική ιστορία τρόμου και προσευχής

«Η δασκάλα κατέβασε βιαστικά τις περσίδες στα παράθυρα και ξαφνικά έγινε νύχτα. Δεν μπορούσαμε να δούμε καλά μέσα στο σκοτάδι. Έπρεπε όμως να στριμωχθούμε κάτω από τα θρανία. Και να μείνουμε εκεί, ακίνητοι και αμίλητοι για να μην μας ακούσει the bad guy». Ετσι κυνικά, μου περιέγραψε η κόρη μου την άσκηση ετοιμότητας για το ενδεχόμενο εισβολής ενόπλου που έγινε στο δημοτικό σχολείο της. Και δεν είναι η πρώτη που μου έχει περιγράψει. Και δεν θα είναι η τελευταία. Ηταν μια σχεδόν συνηθισμένη ιστορία μας, λίγο πριν πάμε για ύπνο. Στη χώρα που χωρίς ενοχές προετοιμάζεται για το κακό, αντί να προσπαθεί με θάρρος, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα να το αποτρέψει. Στη χώρα που κατέχει το 42% των όπλων παγκοσμίως.

Σε πολλά σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών αυτές οι ασκήσεις οργανώνονται με την βοήθεια των τοπικών αρχὠν, για να είναι η εμπειρία πιο ρεαλιστική και συνεπώς τα διαδάγματα πιο χρήσιμα. Πάνοπλοι αστυνομικοί εισβάλλουν στις σχολικές αίθουσες αναζητώντας τον δράστη και στη συνέχεια οδηγούν ηρωικά τους μαθητές έναν έναν εκτός κτιρίου. Σε κάποια άλλα σχολεία ακούγονται από τα μεγάφωνα οι σπλάτερ ήχοι πυροβολισμών. Αλλού καταφθάνουν και ασθενοφόρα. Τα παιδιά εκπαιδεύονται πως να δημιουργούν τείχη προστασίας με τα θρανία και τις καρέκλες και να κρύβονται από πίσω. Πως να δραπευτεύουν από τα παράθυρα αν χρειαστεί. Σε κάποιες ακραίες, πλην υπαρκτές περιπτώσεις, μαθαίνουν πως να τρέχουν κάνοντας το λεγόμενο ζικ-ζακ για να μην μπορούν να τους πετύχουν οι σφαίρες του μακελάρη. Και όταν επιτέλους ολοκληρωθεί η ψυχολογικά εξοντωτική άσκηση, καλούνται με ψυχραιμία να επιστρέψουν στα μαθήματα τους, «γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού».

Είναι υποχρεωμένες οι πολιτείες να προετοιμάσουν τα σχολεία τους για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων. Τα Υπουργεία Εσωτερικών, Παιδείας, Υγείας και Δικαιοσύνης συντονίζουν, καθόλου εύρυθμα όμως, το ομοσπονδιακό σχέδιο δράσης. Τα κενά είναι τεράστια και η έλλειψη επαρκούς συνεννόησης των αρμόδιων φορέων πρωτοφανής για τα αμερικανικά δεδομένα. Το βάρος τελικά πέφτει στα ίδια τα σχολεία να ερμηνεύσουν ποιος είναι ο σωστός τρόπος προετοιμασίας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πιθανότητα να εισβάλλει ένας ένοπλος σε ένα σχολείο δεν είναι διόλου απίθανη, οπότε “καλό είναι τα παιδιά να είναι προετοιμασμένα” όπως λένε καθησυχαστικά οι δασκάλες, που καλούνται που και που να δώσουν εξηγήσεις. Δεν είναι όμως πολλοί οι γονείς που προβληματίζονται. Ισα ίσα θεωρούν οτι τέτοιες ασκήσεις είναι απολύτως απαραίτητες και μάλιστα καθόλου τραυματικές, γιατί «αυτή είναι η πραγματική ζωή και τα παιδιά μας δεν πρέπει να ζουν σε έναν φανταστικό κόσμο, πρέπει να το καταλάβεις αυτό» όπως με δυναμισμό με παρότρυνε να καταλάβω μια μαμά.

Εχω δε την υποψία, οτι αυτή η μαμά έχει δίκιο. Τέτοιες ασκήσεις όσο νοσηρές και αν φαντάζουν, είναι πράγματι αποτελεσματικές και σωστά προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα. Στην περίπτωση της πρόσφατης επίθεσης στο σχολείο του Τεχάμα στην Καλιφόρνια, τα αντανακλαστικά που επέδειξαν δάσκαλοι και μαθητές είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί μόνο ένα παιδί. Μέσα σε λίγα λεπτά οι πάντες βρισκόντουσαν προφυλαγμένοι μέσα σε κλειδωμένες σκοτεινές αίθουσες και κάτω απο θρανία. Επομένως, έστω και διστακτικά παραδέχεται κανείς οτι αυτή είναι η λύση. Η άρτια προετοιμασία απέναντι στον εχθρό. Όχι η προσπάθεια καθαρής εξόντωσης του. Μια τέτοια συζήτηση δεν άρχισε ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας μην κρυβόμαστε. Και αν κάποια στιγμή υπήρξε η μακάβρια ευκαιρία να αρχίσει, ήταν η ίδια μακάβρια ευκαιρία που την αυτοακύρωσε. Ήταν η ημέρα που το δημοτικό σχολείο Σαντι Χουκ, παρέλυσε την σκέψη κάθε γονιού. Ηταν η ημέρα που η Αμερική αποδέχθηκε σιωπηλά οτι το να σκοτώνει κανείς εξάχρονα «είναι μέσα στην ζωή». Διότι όταν σκοτώνονται είκοσι παιδάκια μα δεν αλλάζει κάτι, είναι πασιφανές οτι δεν θα αλλάξει ποτέ.

Και τα τρολς του διαδικτύου (επώνυμα και μη) με τις ευλογίες της NRA περιμένουν υπομονετικά στην γωνία μετά από κάθε μακελειό, για να προστατεύσουν τα κεκτημένα. Μετά την τραγωδία στο Τέξας, σε μια κωμική επιχείρηση διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, υποστήριξαν συντονισμένα οτι αν δεν υπήρχε ο καλός ένοπλος που σταμάτησε τον κακό ένοπλο τα θύματα θα ήταν πολύ περισσότερα. Διότι δεν φταίει η ευκολία με την οποία κατέχει κάποιος όπλο, αλλά το σύστημα υγείας στις ΗΠΑ που δεν προσφέρει επαρκή περίθαλψη στους ψυχικά ασθενείς. Φταίνε οι τοπικές κοινότητες που δεν ενημερώνουν τις αρχές όταν αντιληφθούν τις ύποπτες κινήσεις ενός διαταραγμένου γείτονα. Γιατί, ειδικά στην Αμερική, η ευθύνη δεν είναι ποτέ δική μας, αλλά πάντοτε των άλλων. Ακόμη και όταν τα θύματα είναι βρέφη, όπως στην εκκλησία των βαπτιστών, το δικαίωμα του σωστού αμερικανού πολίτη να φέρει όπλο εξακολουθεί να είναι αδιαπραγμάτευτο, να έχει διαποτίσει σχεδόν κάθε στρώμα της κοινωνίας και να υπερισχύει όλων των άλλων πιο αυτονόητων δικαιωμάτων.

308 επιθέσεις ενόπλων μόνο μέσα στο 2017, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα. 415 νεκροί και 1700 τραυματίες. Και η χρονιά ακόμη δεν έχει κλείσει. Αν όλα αυτά ήταν θύματα της διεθνούς τρομοκρατίας θα είχαμε παραταχθεί με πείσμα απέναντι στον «εχθρό που δεν θα μας νικήσει». Τα σύνορα ενδεχομένως θα είχαν κλείσει προσωρινά, γιατί «πάνω από όλα η ασφάλεια των πολιτών μας». Το Κογκρέσο σε μια επίδειξη πολιτικής ομοψυχίας θα είχε παραμερίσει τις διαφορές του, γιατί «μπροστά στο κακό γινόμαστε όλοι μια γροθιά». Νόμοι θα είχαν περάσει, αστρονομικά κονδύλια θα είχαν αποδεσμευθεί. Οι πολίτες με αναμμένα κεριά θα είχαν ξεχυθεί στους δρόμους σε αυθόρμητες διαμαρτυρίες. Τα χρώματα της αστερόεσσας θα είχαν βάψει τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο όποιος Πρόεδρος, με γενναιότητα γνήσια θα έβαζε την Αμερική πρώτη. Και η Αμερική θωρακισμένη, περήφανη και ατρόμητη, θα ήταν σε πόλεμο και θα τον κέρδιζε. Τώρα που η Αμερική είναι σε πόλεμο με τον εαυτό της, οι συνειδήσεις μοιάζουν αποχαυνωμένες και ο πόλεμος χαμένος από καιρό.

«Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων» μουρμουρίζει η σημερινή πολιτική ηγεσία, αφού έχει συνοπολογίσει προσεχτικά το πολιτικό κόστος. Ετσι όπως σιγοψιθύριζαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ίσως λίγο πιο ενοχικά. Ουσία καμία. Οπως παρατήρησε ο γνωστός κωμικός Bill Maher στην δημοφιλή εκπομπή Real Time «σιχάθηκα πια να ακούω το πολιτικό σύστημα να στέλνει τις σκέψεις και τις προσευχές του στις οικογένειες των θυμάτων. Κυρίως γιατί η σκέψη είναι ακριβώς το αντίθετο από την προσευχή. Όταν σκέφτομαι, αναζητώ τρόπους δράσης. Οταν προσεύχομαι απλώς ελπίζω. Μιλάμε για δύο διαφορετικές στάσεις ζωής». Η Αμερική εχει κάνει την επιλογή της.

Μπακογιαννης:Διεκδικούμε την επανίδρυση του Πανεπιστημίου Στερεας Ελλαδας


Μπακογιάννης: Διεκδικούμε την επανίδρυση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας 
Τα σημαντικά προβλήματα που ανακύπτουν από την ενδεχόμενη αλλαγή του εκπαιδευτικού χάρτη των Ανώτατων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας συζητήθηκαν σήμερα στη Λαμία, σε ευρεία σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 
Σκοπός της σύσκεψης ήταν να διαμορφωθεί κοινή στρατηγική για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης της εκπαίδευσης στην Περιφέρεια, με δεδομένο ότι είναι η μοναδική από τις 13 που δεν διαθέτει πανεπιστήμιο. 

Όλοι οι φορείς εξέφρασαν την αναγκαιότητα να ανοίξει ο διάλογος με το υπουργείο Παιδείας για την επαναλειτουργία του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. 

Στην αναγκαιότητα για την δημιουργία πανεπιστημίου στην Περιφέρεια αναφέρθηκε κατά την εισήγησή του και ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, αναλύοντας συνοπτικά του λόγους και τους άξονες με τους οποίους το πανεπιστήμιο θα αποτελέσει, από τη μία πλευρά, λύση σε πολλά προβλήματα της κρίσης και από την άλλη, μοχλό ανάπτυξης και προόδου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπακογιάννης ανέπτυξε τον σχεδιασμό για την σύνδεση του πανεπιστημίου με την καινοτομία, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια, αλλά και με την αντιμετώπιση του φαινομένου της μετανάστευσης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, της φτώχιας, της ανεργίας και των ανισοτήτων. 

«Η εξέλιξη και ο εκσυγχρονισμός είναι μονόδρομος» είπε χαρακτηριστικά κατά την εισήγησή του ο Περιφερειάρχης που επισήμανε ότι η εκπαίδευση θα έπρεπε να επανοικοδομηθεί στη βάση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Στερεάς Ελλάδας με το ΤΕΙ, των τμημάτων του Πανεπιστημίου, την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, τη Βιομηχανική Ζώνη, την Αγροδιατροφή, τον Πολιτισμό και τους φυσικούς πόρους. 

Μάλιστα τόνισε ότι η Περιφέρεια είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες της, αξιοποιώντας όλα τα δυνατά χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη του Πανεπιστημίου και των υποδομών του.  

Αμέσως μετά το τέλος της σύσκεψης ο κ. Μπακογιάννης δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από την συναίνεση που επιτεύχθηκε μεταξύ όλων των φορέων και επισήμανε:

«Την ώρα που φεύγουν παιδιά ελληνικών οικογενειών για ξένα πανεπιστήμια, εμείς, αντί να τους δίνουμε διέξοδο να σπουδάσουν εδώ, στον τόπο τους, τους στεκόμαστε στον σταθμό και τους κουνάμε το μαντήλι ή, ακόμη χειρότερα, τα παροτρύνουμε να εγκαταλείψουν τη χώρα. Η μεγαλύτερη επένδυση μίας χώρας είναι αυτή που στηρίζεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο και δυστυχώς η Στερεά Ελλάδα είναι η μοναδική περιφέρεια που δεν της επιτρέπεται να επενδύσει. Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας να μην μας μετακυλήσει το κόστος της προχειρότητας και των αποσπασματικών αποφάσεων και να αντιληφθεί το κέρδος για όλη τη χώρα από τον σχεδιασμό μίας πολιτικής που θα μετατρέψει την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση σε εργαλεία ώθησης και απεμπλοκής από την οικονομική κρίση. Κάθε μέρα δίνουμε την δική μας μάχη εδώ στην Στερεά για να ξεφύγουμε από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης. Σε αυτή την προσπάθεια, αν δεν θέλουν να μας βοηθήσουν, ας μη βάζουν εμπόδια».

Ένα ταξίδι στο Καρπενησι του 1930

Από ανάρτηση του Ioannis Elatos Makkas
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΤΟΥ 1930
(Του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου. Ένα κομμάτι,απόσπασμα από το βιβλίο του μεγάλου λογοτέχνη,που δημοσιεύτηκε σε φυσιολατριικό περιοδ. συλλογής μου )
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΑΤΟΥ
Υπάρχει ένα κομμάτι της ελληνικής γης που διατηρεί ανόθευτη την απόκρημνη αρετή του και είναι η Ευρυτανία, η χώρα των απλοϊκών βουνίσιων. Βουνά τεράστια, πολύκλαδα και πολύκορφα ο Τυμφρηστός και τ Αραποκέφαλα. Ποτάμια ορμητικά το χειμώνα, ήρεμα και λιγόνερα το καλοκαίρι, ο Αγραφιώτης, η Μέγδοβα, ο Καρπενησιώτης.........
....Από το Λιανικλάδι στο Καρπενήσι ο ταξιδιώτης πηγαίνει με αυτοκίνητο. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο σε ένα μικρό διάστημα παραπέρα, από το Καρπενήσι στο Μεγάλο Χωριό. Η σκληρή συμφωνία των βουνών ξετυλίγει τη μαγευτική αρμονία της από το Μεγάλο Χωριό ίσαμε την Προστοβά στις πλαγιές του Παναιτωλικού.. Μα ούτε η ταλαιπωρία ενός τέτοιου ταξιδιού, ούτε οποιαδήποτε άλλη ταλαιπωρία είναι ικανή να μετριάσει την απαράμιλλη εντύπωση του περάσματος ανάμεσα σε βουνά και φαράγγια.
Στ' αδιάκοπα φιδογλυστρήματα του δρόμου, στις στενές καμπύλες που πηγαινοέρχονται κι εδώ πορεύονται σύριζα στα χείλη φοβερών γκρεμών, εκεί απλώνονται μαλακά ανάμεσα στις πράσινες αγκαλιές του βουνού το τραγούδι της πέτρας και του έλατου...
Την ομορφιά του τοπίου συμπληρώνει επάξια η ομορφιά του Καρπενησιού. Βρίσκεται σ ένα στενόχωρο πλάτωμα και τούτο, ανάμεσα σε πλαγιές πράσινων λόφων, είναι πέρα για πέρα ιδιότυπο, σχεδόν μοναδικό. Θεμελιωμένο 970 μέτρα απάνω από τη θάλασσα κλεισμένο το χειμώνα από πυκνές στιβάδες χιονιού, ανοιχτό το καλοκαίρι στον άνεμο και στη δροσάτη αύρα, πραγματοποιεί σ' αυτές τις απόμερες νοτιοδυτικές πλαγιές του Τυμφρηστού, ένα φυσικό κι ανθρώπινο κατόρθωμα. Κι είναι ανθρώπινο το κατόρθωμα τούτο, γιατί χρειάζεται πολλή καρτερία και πολλή παλικαριά, για να στεριωθεί, στους καιρούς της δύσκολης επικοινωνίας με τον άλλο κόσμο, μια πολιτεία χαμένη μέσα στα βουνά, μαντρωμένη από απάτητους βράχους κι από θυμούς θυελλών.
Για τούτο νομίζω ότι τα πρόσωπα που εκφράζουν κυριαρχικότερα το νόημα και το ύφος του Καρπενησιού είναι οι 2 ηρωικοί πρόμαχοι της ελληνικής ελευθερίας, ο Θανάσης Καρπενησιώτης, που ξελίνησε από το απρόσιτο τούτο φαράγγι για να βρει το θάνατο στο Σκουλένι κι ο Μάρκος Μπότσαρης που συναπαντήθηκε στο Καρπενήσι με την εχθρική σφαίρα....... Αυτούς τους 2, τον Καρπενησιώτη και τον Σουλιώτη Μπότσαρη, αναθυμούνται κάθε στιγμή οι ξένοι και οι ντόπιοι του Καρπενησιού. Η αναμνηστική στήλη του ενός βρίσκεται στο περίβολο του Γυμνασίου, η προτομή του άλλου στην πλατεία της πολιτείας.
Το Καρπενήσι είναι ένας κόσμος που ανανεώνεται, Τα παλιά ερειπωμένα σπίτια παραχωρούν τη θέση τους σε καινούριες, άνετες και καλαίσθητες κατοικίες, σε κήπους γεμάτους μυριστικά. Μα το πνεύμα του τόπου δεν καταστρέφεται.
Κανείς δεν ξεγελιέται με τους επιφανειακούς νεωτερισμούς, που έρχονται να προσφέρουν την άνεση,μα και να σβήσουν το χρώμα της σεβάσμιας παλαιότητας. Εδώ είναι η Ρούμελη, μονάχα η Ρούμελη. Η χώρα των αλαφρόποδων βουνίσιων, που δρασκελούν με απίστευτη γρηγοράδα τους βράχους και που έχουν διαπεραστική τη ματιά και καθάριο το μέτωπο και την καρδιά πρόθυμη για όλους τους ευγενικούς ενθουσιασμούς. Οι άνθρωποι αυτοί κατεβαίνουν από το Καρπενήσι και τα γύρω χωριά στις μεγάλες πολιτείες και συχνά μένουν εκεί κι αποκτούν αξιώματα και τιμές, μα δε χάνουν ποτέ την άδολη και ανυστερόβουλη τραχύτητα που είναι το γνώρισμα του Καρπενησιώτη. Και γυρίζουν στον τόπο τους για να ακούσουν το νταούλι, το ζουρνά και το κλαρίνο, για να μυρίσουν τις γλάστρες του πολυκαιρινού πατρογονικού, για να ζεστάνουν τα χέρια τους στο τζάκι, όπου σπιθίζει και τρεμοπαίζει η αρχαία φωτιά, για να αισθανθούν άλλη μια φορά τη Ρούμελη, ολόκληρη τη Ρούμελη, ν'αντηχεί σαν ένας μεγάλος παλμός στην καρδιά τους. Στο αναμεταξύ οι συντοπίτες τους ωραϊζουν και εξευγενίζουν την πολιτεία, χτίζουν πολυόροφα ξενοδοχεία, ανοίγουν κοσμικά εστιατόρια, φέρνουν ορχήστρες από την Αθήνα, μαζεύουν τους ξένους το καλοκαίρι και τους μιλούν γαλλικά. Μάταιος κόπος. Το Καρπενήσι διατηρεί και δε μπορεί να μη διατηρήσει το παλιό θέλγητρό του. Δεν έχεις παρά να ξεμακρύνεις κάμποσα βήματα, να πορευθείς ανάμεσα στα ξεφτισμένα λιθόστρωτα, να πιείς με τη φούχτα σου νερό από του Γύφτου τη βρύση και δε θ'αργήσεις ν'ακούσεις τη γλώσσα της Ρούμελης. !!!!!!!!!!

Το Αγρινιο στην Ακαρνανία και οι Εργατικοί στη Μεγαλη Ευρυτανια

Το Αγρίνιο στην Ακαρνανία και οι Εργατικοί στην Μεγάλη Ευρυτανία

luben-xyloagriniopress.gr
Είναι γνωστό ότι τα μέρη μας είναι μαρτυρικά. Μάλιστα κάποια ειδικά μέρη όπως το Αγρίνιο δεν είναι μόνο μαρτυρικά αλλά και ανάδελφα. Σοβαρά τώρα, ποιος να βγει να υποστηρίξει το Αγρίνιο όταν του την πέφτουν ιστοσελίδες του προοδευτικού και ουμανιστικού lifestyle και της προχώ πλάκας; Ξέρετε, εκεί που διαβάζεις για την βλακεία του να είσαι Έλληνας δίπλα ακριβώς από συνταγές μαγειρικής από πανάκριβα φαγητά…

Ε, λοιπόν, και στο νέο κρούσμα πεσίματος από το καλό Luben,  σήμερα, πάλι η πόλις εάλω και έμεινε ανυπεράσπιστη. Τόσο εύκολο θύμα, σαν να κλέβεις εκκλησία, πριν περάσει ο νεωκόρος  και σηκώσει την είσπραξη. Γράφει το καλό Luben «Άγριο ακαρνανικό βρωμόξυλο σε καφετέρια του Αγρινίου» και «πλακώθηκαν για το ποιος θα πληρώσει»και περιμένεις να βγει κάποιος και να εξηγήσει στον κόσμο γιατί το καλό Luben μπερδεύτηκε για το που είναι το Αγρίνιο;
Agriniowebradio.gr: Ενημέρωση και μουσική όπως θα ήθελες ν΄ακούς
Ή περιμένεις συντονισμένο κράξιμο και τρολάρισμα όπως αξίζει στα παιδιά που γράφουν «πως περιμένεις να είναι το φανταριλίκι/πως είναι πραγματικά» και άλλες τέτοιες τραχανοπλαγιές τύπου Κωστόπουλου της συμφοράς, πασπαλισμένες με ολίγη αντεξουσιαστική ρητορική;
Όχι, όλα τα σχόλια από κάτω είναι μια ειρωνεία όσων «ξέρουν»το Αγρίνιο. Ένας, όλος κι όλος, τους λέει «παιδιά το Αγρίνιο δεν είναι Ακαρνανία αλλά Αιτωλία», αλλά αμφιβάλουμε αν κι αυτός ξέρει πως την πατάνε τα διάφορα Luben που δεν έχουν ανταποκριτή πουθενά και δεν δίνουν φράγκο πουθενά.
Που να σκεφτεί ο άλλος ότι είδαν τα παιδιά το δελτίο τύπου από την Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας και έπεσαν στη… λούμπα; Ότι, απλά, την λέμε έτσι την διεύθυνση για να έχει την άλλη, την «Αιτωλίας», το Μεσολόγγι; Πιάσ’ τ’ αυγό και κούρευ’ το…
Εδώ οι φίλοι μας οι Γιαννιώτες μας καλούσαν να αφήσομε τα καπνά(ποια καπνά; ήμαρτον! αν είχαμε καπνά θα είχαμε και λεφτά!) και το… Ξηρόμερο και να πάμε για το ματς με τον ΠΑΣ στα Γιάννενα! Παρεμπιπτόντως, χλααατς, 1-1!
Το χειρότερο, βέβαια, είναι εκεί που το Luben υπαινίσσεται ότι ρίχνουμε χιόνια στα μαγαζιά και δεν πληρώνουμε, αλλά το προσπερνάμε κι αυτό. Όπως πάνε τα οικονομικά της πόλης θα καταλήξουμε κι εμείς σαν τους Αθηναίους που πίνουν και δεν ξέρουν τι φκιάνουν μετά…
Όχι τυχαία ο Μάκης ο Μπαλαούρας σήμερα έριξε ένα ξεκούδουνο ανάλογο με αυτό του Luben για το Αγρίνιο, επίσης για μια όμορη περιοχή μας:
«Πήρα ένα email από τον Γκόρντον Μπράουν τον προηγούμενο Πρωθυπουργό των Εργατικών στην Ευρυτανία(!) ο οποίος ζήτησε στήριξη για να υλοποιήσουν αυτά τα μέτρα που είχαν συζητήσει το 2010…», είπε το άτομο!
Όχι τυχαία η… Μεγάλη Ευρυτανία είναι δίπλα στην Αγρινιάρα και ο μισός μας πληθυσμός είναι από εκείνα τα βουνά, καλό μας Luben!
Just saying…
η συντακτική αιτωλική μονάδα

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Μείωση στις αποδοχές υπαλλήλων των ΟΤΑ απο το 2018

Mείωση στις αποδοχές υπαλλήλων ΟΤΑ από το 2018

aftodioikisi.gr
Το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4354/2015. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι κατατάσσονται και στη συνέχεια εξελίσσονται, σε Μισθολογικά Κλιμάκια (Μ.Κ.) σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα και τα έτη υπηρεσίας τους. Ωστόσο, με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ίδιου Νόμου, μετά την κατάταξη, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων έχει ανασταλεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και ενεργοποιείται εκ νέου, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του Νόμου 4354/2015 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.
Επίσης, κατά την πρώτη εφαρμογή του ίδιου Νόμου, 1 Ιανουαρίου 2016, χρησιμοποιείται η έννοια της προσωπικής διαφοράς, προκειμένου να εξωραϊστούν οι μειώσεις αποδοχών που επήλθαν από την εφαρμογή του συγκεκριμένου μισθολογίου. Ειδικότερα, με το άρθρο 27, παρ.1 του αναφερόμενου Νόμου:
«1.Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος στις 31-12-2015, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή  και το επίδομα θέσης ευθύνης. Το επίδομα αυτό λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, μόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται στις αποδοχές του υπαλλήλου τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος αλλά δεν προβλέπεται η εκ νέου χορήγηση του με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Η νέα αυτή προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου πλην της χορήγησης επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης εξέλιξης. Τυχόν αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο ακέραιο.»
Από τα ανωτέρω, όπως σημειώνει η ΠΟΕ-ΟΤΑ, είναι προφανές ότι ο νέος μισθολογικός Νόμος 4354/2015 επέφερε:
α. Μειώσεις αποδοχών.
β. Αφαίρεσε δια παντός δύο (2) έτη από τον υπηρεσιακό βίο των Υπαλλήλων και
γ. Η όποια βελτίωση επί των αποδοχών αναμένονταν, από την μισθολογική τους εξέλιξη, ακυρώνεται, διότι η αύξηση που επέρχεται από την αλλαγή μισθολογικών κλιμακίων επιφέρει αυτόματη και ισόποση μείωση της προσωπικής διαφοράς.
Κατόπιν αυτών, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. «κρίνει αναγκαία και άμεση την ανάληψη συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας από την κυβέρνηση με την οποία η πενιχρή αύξηση των αποδοχών μας, που επέρχεται από την αλλαγή των μισθολογικών κλιμακίων λόγω χρόνου υπηρεσίας, να μην επιφέρει ισόποση μείωση επί της προσωπικής διαφοράς που διαμορφώθηκε κατά την πρώτη εφαρμογή του μισθολογικού Νόμου 4354/2015.
Σε διαφορετική περίπτωση οι αποδοχές μας οι οποίες όπως τονίστηκε βαίνουν συνεχώς μειούμενες, θα δεχτούν περαιτέρω πλήγμα, από 1 Ιανουαρίου 2018, δεδομένου ότι θα συνεχίσουν να αποστερούνται εν τοις πράγμασι, υπηρεσιακό χρόνο.
Σε αυτή την κατεύθυνση η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. επειδή το ζήτημα αφορά και όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου, καλεί τόσο την  Α.Δ.Ε.Δ.Υ. όσο και όλες τις Ομοσπονδίες του Δημόσιου Τομέα να προβάλλουν σαν πρώτη προτεραιότητα το αίτημα και να κλιμακώσουμε με οποιοδήποτε τρόπο τις παρεμβάσεις μας για την άμεση και θετική επίλυση του προβλήματος».